Kehittämissuunnitelmasta kuuleminen

1. Miten kehittämissuunnitelmasta on kuultu?
Kehittämissuunnitelmasta on kuultu ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamalla nettisivustolla, jonne ohjaava linkki on ollut yhtiön kotisivuilla ajankohtaisena asiana kehittämissuunnitelman ja kuulemisen tarkoitusta selventävän saatetekstin kanssa. Kuulemisesta sekä sen ajankohdasta ja paikasta on tiedotettu nettisivujen lisäksi laskun liitteenä, yhtiön sosiaalisen median tileillä sekä paikallisessa sanomalehdessä. Lisäksi olennaisia suurjänniteverkon haltijoita, Fingridiä ja Carunaa, on tiedotettu suunnitelmasta sähköpostitse ja annettu mahdollisuus lausua siitä. Kuulemisalustalla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä yhtiön kehittämissuunnitelma Energiaviraston määräyksen mukaisessa muodossa kaikki liitteet kohta kerrallaan ja antaa palautetta siitä joko kommentoimalla tai reaktionappeja klikkaamalla kohta kerrallaan. Käytetty kuulemisalusta on toteutettu anonyymiksi siten, että henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset tulevat huomioiduksi.

2. Milloin kehittämissuunnitelmasta on kuultu?
Kuulemisalustan julkinen kuuleminen on ollut avoinna ja linkki kuulemisalustaan yhtiön kotisivuilla aikavälillä 21.9.2022 – 22.10.2022, minkä aikana kuulemisalustalle tulleet kommentit ja muut palautteet suunnitelmasta on huomioitu tässä.

3. Mitkä tahot ovat lausuneet kehittämissuunnitelmasta? Vastauksessa on annettava selvitys lausuntojen määrästä soveltuviin ryhmiin jaoteltuna.
Lausuvilta tahoilta kysyttiin jaottelun vuoksi, onko lausuja sähkönkäyttäjä verkkoalueella ja onko lausuja yksityinen taho vai yritys. Lisäksi kysyttiin, mikä on lausujan suhde verkkoyhtiöön vaihtoehtoina sopimusasiakas, sidosryhmään kuuluva tai muu. Lisäksi lausujalta kysyttiin vuosikulutusta ja oman sähköntuotannon nimellistehoa sopivan tarkkoihin arvoväleihin jaoteltuna, mutta liian yksilöiviä tietoja välttäen. Vastaajia oli yhteensä vain 17, jotka antoivat 6 reaktiota eikä yhtään sanallista kommenttia. Vastaajat olivat suurimmaksi osin yksityisiä sopimusasiakkaita, mutta myös 4 yritystä vastasi. Vuosikulutukseltaan selvästi yleisin ryhmä oli 3001-8000 kWh 6 vastaajalla, mutta myös muita kulutusryhmiä oli edustettuna. Omaa hajautettua tuotantoa oli yhteensä 6 vastaajalla, joten pientuottajat olivat selkeästi muita kiinnostuneempia aiheesta.

4. Miten verkonhaltija on käsitellyt kehittämissuunnitelmasta annettuja lausuntoja?
Lausunnot on kerätty edellä mainitulle kuulemisalustalle, jonka ylläpitopuolelta niitä on mahdollista tarkastella kattavasti sekä yhteenvetotasolla että yksittäisten kehittämissuunnitelman kohtien tasolla niin virallisen kuulemisajan aikana kuin tarpeellisen ajan sen jälkeenkin. Annetuista reaktioista nähdään lausujien yleistä mielipidettä suunnitelmasta ja kommenteista voitaisiin saada enemmän näkemyksiä yksittäisistä kohdista.

5. Mitkä ovat annettujen lausuntojen keskeiset tulokset?
Lausuntoja tuli suhteellisestikin todella vähän. Kommenttimuotoisia lausuntoja ei tullut lainkaan ja reaktioita yhteensä 6 kappaletta, joten erityisiä johtopäätöksiä niistä ei voi tehdä. Sähköpostilla saatiin kuitenkin lausunto, jossa oltiin tyytyväisiä suunnitelmaan sekä annettiin pieniä vinkkejä toimiviksi todetuista käytännöistä verkossa, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään.

6. Kehittämissuunnitelman muutostarpeet
a. Miten kehittämissuunnitelmaa on muutettu kuulemisen perusteella?
Kehittämissuunnitelmaa ei muutettu, koska merkittäviä muutoksia aiheuttavia kommentteja ei tullut ja reagoinnitkin olivat pääosin positiivisia.

b. Miltä osin kuulemisen tulokset eivät ole aiheuttaneet muutostarvetta kehittämissuunnitelmaan?
Kehittämissuunnitelmaa ei muutettu, koska merkittäviä muutostarpeita ei ilmaantunut.

7. Verkonhaltijan on pyynnöstä toimitettava Energiavirastoon kehittämissuunnitelman luonnos,
josta asiaankuuluvia verkon käyttäjiä on kuultu. Verkonhaltijan on pystyttävä esittämään kuulemisen toteuttamisen seurantaa varten kehittämissuunnitelmasta alkuperäinen versio, josta on kuultu.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan

Jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa kerromme kuinka kehitämme sähköverkkoa ja millaisiin kehitysnäkymiin varaudumme sähkönjakelun näkökulmasta.